Ziekmelden en absentie

Als uw zoon of dochter ziek is, willen wij dit uiteraard graag weten. Wilt u dit telefonisch tussen 08.00 uur en 08.30 uur melden.

U kunt dit ook per mail laten weten op info@waterschip.nl.

Voor belangrijke gebeurtenissen in het gezin kunt u vrij vragen aan de directie; aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar bij de schooladministratie. Voor een bezoek aan huisarts of tandarts kunt u vrij vragen aan de groepsleerkracht van uw zoon of dochter.

Het reglement van de leerplichtwet wordt gehanteerd.

Het is wettelijk verboden om kinderen vrij te geven voor extra vakanties buiten de schoolvakanties om!

Als u uw kind toch de school moet laten verzuimen in verband met uw vakantieplanning, dan bent u verplicht een werkgeversverklaring te overleggen met daarin de mededeling dat u niet in staat bent door uw werkzaamheden tijdens reguliere schoolvakanties twee aaneengesloten weken vakantie op te nemen.

Bovenstaande geldt alleen voor ouders met een bijzonder beroep; bijvoorbeeld werkzaam in de horeca.

Een verlofaanvraag dient minimaal 8 weken voorafgaande aan het verlof bij de directeur van de school te worden aangevraagd. De leerplichtambtenaar van de gemeente Rotterdam oefent strenge controle uit op het schoolverzuim. Wanneer uw kind om welke reden dan ook, ziekte en buitengewone omstandigheden daargelaten, de school verzuimt zonder toestemming van de directeur is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De directeur is dan verplicht de leerplichtambtenaar schriftelijk op de hoogte te stellen van dit verzuim. De leerplichtambtenaar kan dan een boete opleggen. De groepsleerkrachten zijn verplicht om onwettig verzuim aan de directeur te melden.

N.B. Een aanvraag voor speciaal verlof (bijvoorbeeld familieomstandigheden) wordt beoordeeld door de directeur.