Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Volgens de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is aan elke school een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Medezeggenschap geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid mee te praten over alles wat in en rond de school gebeurt. Zo kunnen ouders en leerkrachten zich samen inzetten voor de school en het onderwijs.

De voornaamste activiteiten van de MR zijn advies geven bij en goedkeuren van het schoolbeleid op Het Waterschip.

In de wet (Wms) is bepaald met betrekking tot welke zaken de MR moet instemmen (instemmingsrecht) voordat het bestuur een voorgenomen besluit kan uitvoeren. Ook moet het bestuur bij bepaalde zaken de MR om advies vragen (adviesrecht).

Verder mag de MR ongevraagd advies geven.

Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit drie ouders en drie leerkrachten. Dit is per school verschillend, afhankelijk van het aantal leerlingen. De ouders worden, middels een verkiezing, uit een aantal kandidaten gekozen. De leerkrachten worden, meestal bij toerbeurt, door de directie gevraagd zitting te nemen in de raad. Dus wilt u meepraten en denken over het beleid van de school, meldt u zich dan vooral aan als kandidaat voor de oudergeleding van de raad op het moment dat er verkiezingen worden gehouden. Via de nieuwsbrief krijgt u hierover nader bericht. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. De data en plaats van vergadering worden vermeld in de nieuwsbrief. Wanneer er echter zaken worden besproken waarop (voorlopige) geheimhouding rust, dan kan de voorzitter van de raad besluiten om een bepaalde vergadering (of gedeelte daarvan) besloten te houden.

Voor vragen, opmerkingen of aanmelding als kandidaat kunt u contact opnemen met een van de MR leden of gebruikmaken van het e-mailadres: mr@waterschip.nl 

Functieprofiel voor leden van de MR (CBS Het Watership)

Algemene taken van de MR

– het behartigen van belangen van personeel, leerlingen en ouders

– het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg

– het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in de school.

Specifieke taakomschrijving

– het deelnemen aan MR-vergaderingen

– het bestuderen en beoordelen van de beleidsvoorstellen van de directie

– het positief kritisch volgen van de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd.

Competenties

– je respecteert de grondslag van Het Waterschip Pernis

– je bent gericht op samenwerken (de MR spreekt met één mond)

– je bent in staat belangen van Het Waterschip Pernis objectief af te wegen tegen die van leerlingen, personeel en ouders

– je hebt een actieve en positieve opstelling

– je bent toegankelijk en goed bereikbaar voor ouders. 

Leden medezeggenschapsraad:
  • John Ketting (voorzitter)
  • Iris Delhaas
  • Celina Dekker – van der Meer

Nieuws

Kalender