Ontwikkelingen volgen

Ontwikkelingen volgen

In de kleutergroepen observeren wij de kinderen veel. Zo krijgen wij hen goed in beeld. Wij zien hoe zij in hun vel zitten, hoe zij omgaan met anderen en de wereld om hen heen, hoe zij hun opdrachten aanpakken en uitvoeren en hoe zij omgaan met spanning. Ook vullen we een uitgebreid observatie instrument in (KIJK).

De leerkracht noteert veel zaken, die de moeite waard zijn om vast te leggen. Ook afspraken met de ouders en de extra begeleiding die uw kind krijgt. Aan het einde in groep 1 en halverwege en einde in groep 2 worden de toetsen Rekenen en Taal voor kleuters van CITO afgenomen.

Vanaf groep 3 worden de vorderingen bij lezen, spellen, rekenen, begrijpend lezen en woordenschat op de voet gevolgd, zodat we meteen kunnen handelen als dat nodig is. Daarvoor gebruiken we methodegebonden toetsen en het leerlingvolgsysteem (Lvs) van Cito. Met het Lvs kunnen we de vorderingen van elk kind vergelijken met het landelijk gemiddelde. De toetsen worden in het midden en aan het einde van elk schooljaar afgenomen. De resultaten vermelden wij in een bijlage in het rapport.

Scores van het leerlingvolgsysteem (Lvs)

De scores van het Lvs worden weergegeven met de letters A t/m E en vaardigheidsscore I t/m V. Wie een I scoort hoort landelijk tot de beste 25%. II-score tot de volgende 25% en III-score tot de daarop volgende 25%. Kinderen met een IV-score (15%) of een V-score (laagste 10%) hebben (veel) moeite met de betreffende leerstof. Op onze school krijgen deze kinderen extra instructie en begeleiding tijdens de les (verlengde instructie). De scores komen meestal ter sprake tijdens ouderavonden.

Nieuws

Kalender